Vedtægter

Vedtægter for Handicapidrætten Mariagerfjord

 

§  1
Foreningens navn er: Handicapidrætten Mariagerfjord
Foreningens hjemsted er Mariagerfjord Kommune
Foreningen er stiftet den 16. marts 2010
  
§   2
Foreningens formål er at koordinere, samle og videreformidle viden om handicapidræt og tilpasset idræt og bevægelse (TIB) i Mariagerfjord kommune for personer med handicap/funktionsnedsættelse.
Foreningen skal i samarbejde med lokale foreninger koordinere og medvirke til udvikling og etablering af idrætstilbud for borgere med handicaps/funktionsnedsættelse, samt skabe netværk og udvikling for instruktører/hjælpere på tværs af foreninger.
  
§   3
Som aktivt eller passivt medlem i foreningen kan optages enkeltpersoner eller foreninger, der er engageret i eller interesserer sig for Handicapidræt og TIB-aktiviteter for personer med handicap/funktionsnedsættelse.

§   4
Stk. 1 Indmeldelse: Skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.
Stk. 2 Udmeldelse: Skriftligt til kassereren med 1 måned varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.
  
§   5
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
  
§   6
Et medlem betragtes som udmeldt, såfremt han/hun ikke senest 1 måned efter påmindelse om kontingentbetaling har foretaget indbetaling.
Den pågældende kan optages på ny, når han/hun har betalt sin eventuelle gæld til foreningen.
  
§  7
Bestyrelsen kan ekskludere (tidsbegrænset eller permanent) et medlem, når helt særlige forhold eller skærpede omstændigheder giver anledning til det. En sådan beslutning kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for. Inden bestyrelsen træffer beslutning, skal den pågældende have mulighed for at forsvare sig.
Et ekskluderet medlem kan kræve at få spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende
ordinære generalforsamling, hvor han/hun ligeledes har ret til at forsvare sig.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring
af foreningens love.
  
§  8
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive
formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for
foreningen ud over kontingentforpligtelse.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller
udbytte af nogen art.

§  9
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling
afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes ved annoncering med mindst 3 ugers varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.
Alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer under 16 år har dog stemmeret ved deres forældre eller værge.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
  
§  10
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse (se § 13)
6. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
  
§ 11
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Ved vedtægtsændringer samt ved spørgsmål om eksklusion fra foreningen kræves dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Hvis 1 deltager på generalforsamlingen ønsker det, foretages skriftlig afstemning.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
  
§  12
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav
om det til bestyrelsen med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 4 uger efter at kravet herom er
modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§  13
Foreningens daglige ledelse varetages af den valgte bestyrelse, som er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsens medlemmer (herunder formand eller næstformand) er tilstede.
Bestyrelsen består af formand samt yderligere 2-4 medlemmer.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 16 år. Dog skal man være myndig for at stille op til formandsposten.
Et medlem, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan vælges, såfremt der
foreligger et skriftligt tilsagn.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. Formanden samt 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, de øvrige i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen
med næstformand, kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§  14
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning
af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
  
§  15
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
  
§  16
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger stemmer herfor.
Ved foreningsophør tilfalder foreningens formue et almennyttigt formål i forhold til handicapidræt i Mariagerfjord kommune.
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. marts 2010  i Hobro Idrætscenter

Seneste nyt

Idrætsdag 2018

Det var en lille forsamling, som deltog i idrætsdagen lørdag d. 09. juni 2018. Aktiviteterne blev sa...


Seneste afholdt event

Idrætsdag i Arden-hallerne lørdag d. 30. maj 2015


Sponsorer

DIGITONS | Bilreklame | Skilte | Storformat print | Solfilm | Broderi | Webdesign

 
 
Handicap Idrætten Mariagerfjord